VIB Hải Dương

  • Địa chỉ: Số 36 Nguyễn Lương Bằng, phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: 0220 6254 425 và 0220 6254 429
  • Số Fax: 0220 6254 422
Hiển thị bản đồ đến VIB Hải Dương

Bản đồ đường đi đến VIB Hải Dương


Các chi nhánh khác